2017 წლის ბიუჯეტის საჯარო განხილვა

2017 წლის ბიუჯეტის საჯარო განხილვა

22 დეკემბერს, თვითმმართველი თემი თელავის მუნიციპალიტეტის ვარდისუბნის ადმინისტრაციული ერთეულის კულტურის სახლში გაიმართება თელავის მუნიციპალიტეტის 2017 წლის ბიუჯეტის პროექტის საჯარო განხილვა. ნახეთ ვრცლად

ნაფარეულში ბაგა-ბაღი გაიხსნა

ნაფარეულში ბაგა-ბაღი გაიხსნა

დღეს, თვითმმართველი თემი თელავის მუნიციპალიტეტის ნაფარეულის ადმინისტრაციულ ერთეულში ბაგა-ბაღი გაიხსნა. შენობა მუნიციპალიტეტის სარგებლობაში 1 წლის წინ დაბრუნდა და მისი რეაბილიტაციისთვის ნახეთ ვრცლად

“300 არაგველის” დღესასწაული თეთრწყლებში

“300 არაგველის” დღესასწაული თეთრწყლებში

24 სექტემბერს საქართველო “წმინდა 300 არაგველის ხსენების დღეს” აღნიშნავს. თვითმმართველი თემის სოფელ თეთრიწყლებში 300 არაგველის ხსენების დღე სახალხო დღესასწაულის სახეს ნახეთ ვრცლად

იყალთოში “ქვევრის სკოლა-სახლი” გაიხსნა

იყალთოში “ქვევრის სკოლა-სახლი” გაიხსნა

დღეს იყალთოს “ქვევრის სკოლა-სახლი” ოფიციალურად გაიხსნა. პროექტის ძირითადი მიზანი ქვევრის ტრადიციების აღდგენა და სოფელ იყალთოს ტურისტული, რეკრეაციული, ასევე საგანმანათლებლო ფუნქციების ნახეთ ვრცლად

კურდღელაურში საჭადრაკო კლუბი გაიხსნა

კურდღელაურში საჭადრაკო კლუბი გაიხსნა

18 სექტემბერს, თელავის მუნიციპალიტეტის კურდღელაურის ადმინისტრაციულ ერთეულში, თვითმმართველი თემის ორგანიზებით გოგი და ოთარ ელიოზიშვილების სახელობის საჭადრაკო კლუბი გაიხსნა. ნახეთ ვრცლად

 

სამეურნეო, საგეგმო – სახაზინო განყოფილება

სამეურნეო, საგეგმო – სახაზინო განყოფილების ფუნქციებია:

 • შეიმუშავებს ბიუჯეტის პროექტის მოსამზადებლად საჭირო ორგანიზაციულ ღონისძიებებს და უზრუნველყოფს მის შესრულებას;
 • მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის შემოსულობებსა და გადასახდელებთან დაკავშირებით ახორციელებს მონაცემთა ბაზის ფორმირებას, ანალიზს და შესაბამისი წინადადებების მომზადებას;
 • საქართველოს საბიუჯეტო კოდექსის შესაბამისად მხარჯავ დაწესებულებებისათვის ამზადებს საბიუჯეტო განაცხადის ფორმებს, წერილებს, მითითებებსა და ბიუჯეტის შედგენასთან დაკავშირებულ სხვა მასალებს;
 • ახორციელებს საჭირო ინფორმაციის შეკრებასა და დამუშავებას ფინანსთა სამინისტროს მიერ გამოთანაბრებითი და მიზნობრივი ტრანსფერების გასაანგარიშებლად;
 • ახორციელებს მუნიციპალური პროგრამების და პროექტების ფინანსურ ანალიზს;
 • წარმოდგენილი მასალების საფუძველზე ადგენს თელავის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის პროექტს, ბიუჯეტის პროექტს წარუდგენს სამსახურის ხელმძღვანელებს;
 • ახორციელებს ბიუჯეტის შემოსულობების და გადასახდელების განწერას თვეების ან კვარტლების მიხედვით;
 • არსებული წესის შესაბამისად ამზადებს დადგენილების პროექტს თვითმმართველი თემი – თელავის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტში ცვლილებების შეტანის თაობაზე;
 • ამზადებს წინადადებებს ბიუჯეტის სარეზერვო ფონდის ფორმირების შესახებ;
 • განიხილავს ბიუჯეტით გამოყოფილი ასიგნების გადანაწილების შესახებ მხარჯავი დაწესებულებების წერილებს და შესაბამის წინადადებებს წარუდგენს გამგებელს;
 • კანონმდებლობით დადგენილ ვადაში აწარმოებს ბიუჯეტის კვარტალური და წლიური შესრულების ანალიზს, ამზადებს ინფორმაციას, მათ შორის ბიუჯეტის სარეზერვო ფონდიდან თანხების ხარჯვის შესახებ;
 • გამგეობის სამსახურების და მმართველობითი აპარატის მოხელეთა ხელფასების, პრემიების და სხვა გასაცემი თანხების დარიცხვას, უწყისების შედგენა და გასაცემი თანხების ბანკში დროული გადარიცხვა;
 • მოქმედი დებულების შესაბამისად მუნიციპალიტეტის პერიოდული და წლიური საბუღალტრო ანგარიშის (ბალანსის) შედგენა და შესაბამის უწყებებში წარდგენა;განყოფილება შედის საფინანსო – საბიუჯეტო და სოციალურ საკითხთა სამსახურის დაქვემდებარებაში.

განყოფილების ფუნქციები და ამოცანები, იხილეთ სამსახურის დებულებაში

სამეურნეო, საგეგმო – სახაზინო განყოფილების უფროსი


ნინო ჩურხაული

ნინო ჩურხაული

საკონტაქტო ინფორმაცია

ტელ: (0350) 27-12-24
მობ: 599-85-79-88

განყოფილების თანამშრომლები – მთავარი სპეციალისტები
 • თამარ თუშიშვილი – მობ: 599-85-79-97
 • მაია ჯავახიშვილი – მობ: 551-14-01-40
 • თამარ ქევხიშვილი – მობ: 551-00-54-15
 • ნათელა ცაბუტაშვილი – მობ: 599-49-45-55
განყოფილების თანამშრომლები – წამყვანი სპეციალისტები
 • ლია შანშიაშვილი – მობ: 599-56-03-16
 • ნელი აბეჩხრიშვილი – მობ: 599-56-02-83
განყოფილების თანამშრომლები – ხელშეკრულებით მომუშავეები
 • მაგნოლი გარსევანიშვილი – ტელ: 27-54-62